Legal Notice

AMD Avatar Giveaway

กติกาอย่างเป็นทางการ

ไม่จำเป็นต้องซื้อเพื่อเข้าร่วม

การแข่งขัน:

ชื่ออย่างเป็นทางการ: “AMD Avatar Giveaway”
วันที่เข้าร่วม: 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00 น. – 06 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00 น. เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)

สินค้า/บริการที่มีการส่งเสริมการขาย

Avatar: Frontiers of Pandora™

ผู้สนับสนุน

Ubisoft Entertainment Inc Ubisoft Canada 5505 blvd. St-Laurent suite 5000 Montreal QC Canada H2T 1S6

ดินแดน

ทั่วโลก ยกเว้นควิเบก คิวบา อิหร่าน เกาหลีเหนือ รัสเซีย ซีเรีย

อายุ

การแข่งขันนี้เปิดรับเฉพาะผู้เข้าร่วมที่มีถิ่นพำนักตามกฎหมายของดินแดนและมีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป ณ เวลาที่เข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น

วิธีเข้าร่วม

· สั่งซื้อเกม Avatar: Frontiers of Pandora (เวอร์ชันใดก็ได้) ล่วงหน้าจาก Ubisoft Store
หรือ
· เข้าสู่ระบบบัญชี Ubisoft ของคุณและคลิกที่ปุ่ม “REGISTER” (ลงทะเบียน) เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน AMD Avatar Giveaway
หรือ
· อีกวิธีหนึ่ง แทนที่จะทำการสั่งซื้อล่วงหน้า คุณอาจเข้าร่วมการแข่งขันได้โดยการส่งอีเมลไปที่ AvatarContest@ubisoft.com หากคุณเข้าร่วมการแข่งขันโดยการสั่งซื้อล่วงหน้า คุณจะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันทางอีเมลได้

ผู้เข้าร่วมแต่ละคนสามารถส่งผลงานได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น

กระบวนการคัดเลือกผู้ชนะและการแจ้งเตือน

ผู้สนับสนุนจะเลือกผู้ชนะ 2 คน (“ผู้ชนะ”) จากผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้ามาและผ่านเกณฑ์การแข่งขันดังต่อไปนี้:
- สุ่มเลือกจากผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ทั้งหมด
ผู้ชนะจะได้รับการแจ้งเตือน ตามความเหมาะสม ด้วยการส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ผูกกับบัญชี Ubisoft ของคุณ หรือที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันภายในสามสิบ (30) วันทำการนับจากกระบวนการคัดเลือกผู้ชนะ

รางวัล

ในการแข่งขันครั้งนี้ เราจะมอบรางวัลที่แสดงอยู่ในรายการด้านล่างเท่านั้น
· รางวัล: การ์ดจอ AMD Radeon RX 7900 XTX ERV มูลค่า 2,000 เหรียญสหรัฐ

การซื้อจะไม่ช่วยเพิ่มโอกาสในการชนะของคุณ

การแข่งขันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุน รับรอง หรือบริหารจัดการโดย 20th Century Games, Lightstorm, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Twitch หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใดๆ (“แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย”) ไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม


1. ผู้มีสิทธิ์:
พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารของผู้สนับสนุนและบริษัทในเครือ บริษัทย่อย ผู้รับใบอนุญาต ผู้รับสัมปทาน ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนขาย บริษัทโฆษณาและส่งเสริมการขายของผู้สนับสนุนและบริษัทใดๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนี้ (เรียกรวมกันว่า “ผู้จัดการแข่งขัน”) และสมาชิกในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน เงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับระดับประเทศ รัฐ จังหวัด เทศบาล ดินแดน และท้องถิ่น เงื่อนไขนี้เป็นโมฆะนอกดินแดนและในสถานที่ต้องห้าม
ข้อจำกัด: การเข้าร่วมการแข่งขันด้วยวิธีอื่นจะไม่ได้รับการยอมรับ การเข้าร่วมการแข่งขันแสดงว่าผู้เข้าร่วมแต่ละคนและพ่อแม่/ผู้ปกครองของผู้เข้าร่วม ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมยังไม่บรรลุนิติภาวะในประเทศที่เป็นถิ่นพำนักหลักของตน (เรียกรวมกันว่า “ผู้เข้าร่วม” หรือ “คุณ”) ตกลงและยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขที่จะปฏิบัติตามและเคารพกติกาอย่างเป็นทางการเหล่านี้และการตัดสินใจที่มีผลผูกพันทางกฎหมายของผู้สนับสนุน   ผลงานที่ส่งมาทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้สนับสนุน ซึ่งจะตัดสินว่าผลงานที่ใช้ได้นั้นจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้สนับสนุนแต่เพียงผู้เดียว ผลงานที่ส่งมาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ด้านล่างหรือไม่เป็นไปตามกติกาอย่างเป็นทางการที่ระบุไว้ในที่นี้จะไม่ผ่านการคัดเลือก

2. รายละเอียดของรางวัล:
ผู้ชนะจะต้องรับผิดชอบต่อการชำระภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรางวัลที่ได้รับแต่เพียงผู้เดียว รางวัลไม่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นหรือแลกเป็นเงินสดเงินสดได้ ผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลอื่นที่เทียบเท่าแทนในกรณีที่จำเป็น รางวัลนี้รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งไปยังที่พักอาศัยของผู้ชนะแล้ว ถ้ามี โอกาสในการชนะรางวัลขึ้นอยู่กับจำนวนทั้งหมดของผลงานที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ซึ่งผู้สนับสนุนได้รับจากผู้เข้าร่วม ผู้สนับสนุนจะไม่ส่งรางวัลใหม่เพื่อทดแทนรางวัลที่สูญหายหรือถูกขโมย
รางวัลจะถูกจัดส่งไปใน “สภาพตามที่เป็น” ผู้เข้าร่วมรับทราบว่าผู้จัดการแข่งขันไม่ทำและไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในลักษณะใดก็ตามสำหรับการรับประกัน การรับรอง หรือการค้ำประกัน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามความเป็นจริงหรือตามกฎหมาย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรางวัล 
เมื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้ชนะรับทราบว่าผู้จัดการแข่งขันไม่มีและจะไม่จัดซื้อหรือให้การประกันในทุกรูปแบบเกี่ยวกับรางวัล และผู้ชนะจะต้องรับผิดชอบในการจัดซื้อและชำระเบี้ยประกันชีวิต ประกันการเดินทาง ประกันรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันทรัพย์สิน หรือประกันในรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรางวัลด้วยตนเอง            

3. การแจ้งเตือนผู้ชนะ:
ผู้สนับสนุนไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้มีโอกาสเป็นผู้ชนะอาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนรางวัลไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ในกรณีที่ผู้ชนะเป็นผู้เยาว์ (ถ้ามี) พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายต้องลงนามในเอกสารที่ระบุไว้ในที่นี้และส่งกลับมาเพื่อขอรับรางวัลแทนผู้ชนะที่เป็นผู้เยาว์
ในกรณีที่มีข้อพิพาทว่าใครเป็นผู้ส่งผลงาน จะถือว่าเจ้าของบัญชีที่ได้รับอนุญาตของบัญชีอีเมลที่ระบุไว้ในผลงานหรือที่ผูกกับบัญชีที่ใช้ในการเข้าร่วมการแข่งขันเป็นผู้ส่งผลงาน
หากไม่กรอกเอกสารให้ครบถ้วนและส่งกลับภายในเวลาที่กำหนด หรือหากการแจ้งเตือนรางวัลส่งไปไม่ถึง ผู้แข่งขันคนนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ และผู้มีโอกาสเป็นผู้ชนะคนอื่นจะได้รับการคัดเลือกและการแจ้งเตือน หากยังมีเวลาเพียงพอ

4. การเผยแพร่ข้อมูลออกสู่สาธารณะ/การโอนสิทธิ์:
การรับรางวัลแสดงว่าผู้ชนะอนุญาตให้ผู้จัดการแข่งขันใช้ข้อมูลต่างๆ ในผลงานของผู้ชนะ ได้แก่ วิดีโอ ชื่อ นามแฝง ภาพถ่าย ความชอบ เสียง ข้อมูลชีวประวัติ ข้อความ และที่อยู่เต็ม (เรียกรวมกันว่า “คุณลักษณะต่างๆ”) เพื่อโฆษณาและ/หรือเผยแพร่ออกสู่สาธารณะไปทั่วโลกและในทุกรูปแบบของสื่อที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือจะมีการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ในอนาคต เป็นเวลาห้า (5) ปี โดยไม่มีค่าชดเชยหรือการขออนุญาตเพิ่มเติมอีก และผู้จัดการแข่งขันไม่ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้คุณลักษณะต่างๆ ดังกล่าว  
หากมีการกำหนดให้ผู้เข้าร่วมต้องใช้บัญชี Ubisoft เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ข้อมูลทั้งหมดที่ส่งให้กับผู้สนับสนุนจะถือว่าเป็น “เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น” ตามข้อกำหนดในการใช้งานของ Ubisoft ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดที่ส่งให้กับผู้สนับสนุนจะกลายเป็นทรัพย์สินของผู้สนับสนุนแต่เพียงผู้เดียว และผู้สนับสนุนจะไม่ส่งคืนหรือรับทราบข้อมูลดังกล่าว เมื่อพิจารณาสมัครและเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว ผู้เข้าร่วมตกลงว่าผู้เข้าร่วมจะสละสิทธิ์ใดๆ และทั้งหมดที่มีในข้อมูลต่างๆ ที่ผู้เข้าร่วมส่งเข้ามา การส่งผลงานให้สิทธิ์แก่ผู้สนับสนุนและตัวแทนของผู้สนับสนุนในการบันทึก คัดลอก เผยแพร่ ใช้ แก้ไข จัดแสดง แจกจ่าย ดำเนินการ จำหน่าย ออกใบอนุญาต ออกใบอนุญาตช่วง ปรับเปลี่ยน และ/หรือดัดแปลงผลงานดังกล่าวด้วยวิธีใดก็ได้ โดยใช้สื่อใดก็ได้ทุกรูปแบบ โดยไม่มีข้อจำกัด และโดยไม่มีค่าชดเชยให้แก่ผู้เข้าร่วม การส่งผลงานแสดงว่าผู้เข้าร่วมยินยอมที่จะมอบและโอนสิทธิ์ใดๆ และทั้งหมด กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ในผลงานทั้งหมด ตลอดจนลิขสิทธิ์ทั้งหมดให้แก่ผู้สนับสนุนโดยไม่มีข้อจำกัด

5. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วม:
ผู้สนับสนุนเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมเพื่ออนุญาตให้พวกเขาเข้าร่วมในการแข่งขันและเพื่อส่งรางวัลให้กับผู้ชนะ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมจำเป็นสำหรับการทำสัญญาระหว่างผู้เข้าร่วมและผู้สนับสนุน ซึ่งก็คือการยอมรับกติกาอย่างเป็นทางการ ผู้สนับสนุน บริษัทในเครือของผู้สนับสนุน และบริษัทที่รับจ้างประมวลผลข้อมูล จะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมไว้จนกว่าการแข่งขันจะสิ้นสุด หากผู้เข้าร่วมยินยอม อาจมีการใช้ข้อมูลของพวกเขาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน และข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บไว้นานตามข้อตกลงของการใช้ข้อมูลดังกล่าว
ผู้สนับสนุนอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมไปยังประเทศที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรป ซึ่งรับรองความคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เพียงพอตามข้อกำหนดของคณะกรรมาธิการยุโรป หรืออยู่ในกรอบการทำงานของข้อกำหนดว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลมาตรฐานที่คณะกรรมาธิการยุโรปลงมติยอมรับที่นี่
ผู้เข้าร่วมสามารถเพิกถอนการยินยอมได้ทุกเมื่อ ขอสำเนา ขอให้ลบหรือแก้ไขข้อมูลของตน คัดค้านหรือขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลของตน และ/หรือขอรับข้อมูลของตนในรูปแบบที่พกพาได้ โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของผู้สนับสนุนได้ที่นี่
หลังจากติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของผู้สนับสนุนแล้ว หากผู้เข้าร่วมยังคงไม่พอใจกับวิธีตอบสนองต่อคำขอของตนของผู้สนับสนุน ผู้เข้าร่วมอาจยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศของตน

6. การกระทำต้องห้ามและการตัดสิทธิ์:
ผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมรายใดก็ตามที่ผู้สนับสนุนพบว่ารบกวนหรือแทรกแซงกระบวนการตัดสินผลงาน การดำเนินการของการแข่งขัน หรือกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกติกาอย่างเป็นทางการเหล่านี้ ตามดุลพินิจของผู้สนับสนุนแต่เพียงผู้เดียว
ในระหว่างการแข่งขัน ผู้สนับสนุนอาจใช้ดุลพินิจของผู้สนับสนุนเพื่อตักเตือน ตัดสิทธิ์ หรือสั่งห้ามผู้เข้าร่วมรายใดก็ตาม โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์หรือการเรียกร้องใดๆ ที่มีอยู่ของผู้เข้าร่วมที่กระทำการดังต่อไปนี้อย่างชัดแจ้ง:
o        ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันโดยใช้บัญชีหลายบัญชี
o        สมรู้ร่วมคิดกับผู้เข้าร่วมรายอื่นเพื่อสร้างข้อได้เปรียบอย่างไม่ยุติธรรม
o        ทำการโกงหรือการเจาะระบบในรูปแบบใดก็ตาม
o        ไม่ปฏิบัติตามกติกาอย่างเป็นทางการนี้ทั้งหมดอย่างเคร่งครัด
o        กระทำการที่ผู้สนับสนุนเห็นว่าไม่มีน้ำใจนักกีฬาหรือเป็นการก่อกวน หรือมีเจตนาที่จะก่อกวนหรือบ่อนทำลายการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายของการแข่งขัน หรือมีพฤติกรรมในระหว่างและ/หรือก่อนการแข่งขันที่ผู้สนับสนุนเห็นว่าผิดกฎหมาย อันตราย ล่วงละเมิด คุกคาม ข่มขู่ มุ่งร้าย หมิ่นประมาท ใส่ร้าย ไม่จริง ลามกอนาจาร ใคร่เด็ก หยาบโลนน่ารังเกียจ หยาบคาย เหยียดเชื้อชาติ เกลียดชาวต่างชาติ กระตุ้นให้เกิดความเกลียดชัง แสดงออกทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง รุนแรง ขัดต่อศีลธรรม ซึ่งสร้างความเสื่อมเสียหรืออาจสร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของผู้สนับสนุนและ/หรือผู้จัดการแข่งขันและ/หรือบุคคลที่สามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนี้ หรือกระทำการในลักษณะอื่นใดก็ตามที่ยอมรับไม่ได้
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังตกลงด้วยว่าผู้เข้าร่วมจะไม่ส่งผลงานที่มี (1) ภาษา ภาพถ่าย หรือภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาดูหมิ่นหรือลามกอนาจาร (2) ภาพเปลือย (3) เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และ/หรือโลโก้ที่ไม่ได้เป็นของผู้เข้าร่วม และ/หรือ (4) ภาษา ภาพถ่าย หรือภาพยนตร์ที่สร้างความเสียหายต่อบุคคลที่สามและ/หรืออาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของบุคคลที่สาม ผู้เข้าร่วมรับทราบว่าผู้สนับสนุนกำหนดเงื่อนไขอย่างชัดแจ้งสำหรับการยอมรับข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมส่งเข้ามาตามข้อตกลงของผู้เข้าร่วมดังที่กล่าวมาข้างต้น และหากผู้สนับสนุนพบว่าผู้เข้าร่วมละเมิดข้อตกลงดังกล่าว ผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ของข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมส่งเข้ามา
หากผู้สนับสนุนเห็นว่าผลงานใดก็ตามที่ผู้เข้าร่วมส่งเข้ามานั้นสร้างขึ้นในนามของบุคคลอื่นโดยบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่น ผู้สนับสนุนจะประกาศว่าข้อมูลนั้นใช้ไม่ได้และจะตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมจากการแข่งขัน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้สนับสนุนแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการระบุตัวบุคคลที่แท้จริงที่เป็นผู้ส่งผลงานเข้ามา แต่ผู้สนับสนุนไม่พอใจกับการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว จะถือว่าผลงานที่ส่งเข้ามานั้นไม่มีสิทธิ์
ผู้สนับสนุนจะไม่ยอมรับผลงานที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกปลอมแปลงขึ้นมา สร้างขึ้นโดยซอฟต์แวร์ หรือการส่งผลงานหลายชิ้นโดยระบบอัตโนมัติ

7. การยกเลิก:
ผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการแข่งขัน หากการฉ้อโกงหรือความขัดข้องทางเทคนิคทำลายความถูกต้องสมบูรณ์ของการแข่งขัน หรือด้วยเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายอื่นใดที่ผู้สนับสนุนเห็นสมควร ตามดุลพินิจของผู้สนับสนุนแต่เพียงผู้เดียว และสิทธิ์ในการมอบรางวัลโดยขึ้นอยู่กับผลงานที่มีสิทธิ์ ซึ่งได้รับก่อนการยกเลิกการแข่งขัน 

8. การรับรอง การรับประกัน และการชำระค่าสินไหมทดแทนของผู้เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมรับรองและรับประกันต่อผู้สนับสนุนว่าการผลงานที่ผู้เข้าร่วมส่งเข้ามานั้น (1) เป็นผลงานที่ผู้เข้าร่วมสร้างขึ้นเองทั้งหมดและ/หรือเป็นผลงานที่ผู้เข้าร่วมเขียน สร้าง หรือถ่ายทำเองแต่เพียงผู้เดียว (2) ไม่ได้คัดลอกมาจากแหล่งอื่นใด หรือเคยมีการเผยแพร่มาก่อน หรือมีการแจกจ่ายหรือเผยแพร่ในสื่อหรือรูปแบบใดๆ และ (3) ไม่ละเมิดหรือขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ในการทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน หรือสิทธิ์อื่นๆ ประเภทใดหรือลักษณะใดก็ตามของบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่น ผู้เข้าร่วมตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแทน ต่อสู้คดีแทน และปกป้องผู้สนับสนุน ผู้จัดการแข่งขัน แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และบุคคลที่สามใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการดำเนินการของการแข่งขันนี้ จากการเรียกร้อง ค่าเสียหาย และความรับผิดใดๆ และทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สนับสนุน ผู้จัดการแข่งขัน และบุคคลที่สาม อันมีสาเหตุจากการเข้าร่วมการแข่งขันของผู้เข้าร่วม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การละเมิดการรับรองที่กล่าวถึงข้างต้น (ข) การเรียกร้องค่าเสียหาย การสูญเสียหรือความเสียหายทุกประเภทอันเกิดจากการเข้าร่วมการแข่งขันนี้หรือการยอมรับให้เข้าร่วมการแข่งขันนี้ การใช้หรือการสูญหายของรางวัลใดๆ และ (ค) การเรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ในการทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน การเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อสาธารณะ การหมิ่นประมาท การละเมิดลิขสิทธิ์และ/หรือเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่ส่งมา หรือการนำแนวคิดของผู้เข้าร่วมไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์

9. ข้อจำกัดในการรับผิด:
ผู้สนับสนุน ผู้จัดการแข่งขัน แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และบุคคลที่สามใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการดำเนินการของการแข่งขันนี้จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาในการดาวน์โหลดหรืออัปโหลดข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันจากหรือไปยังเว็บไซต์ หรือความขัดข้องทางเทคนิคของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ของคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ หรือผู้ให้บริการ ฯลฯ ที่อาจขัดขวางไม่ให้ผู้เข้าร่วมส่งผลงานหรือรับการแจ้งเตือนจากผู้สนับสนุน หรือการสื่อสารใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ที่อาจลดทอนความสามารถในการเข้าร่วมการแข่งขันของผู้เข้าร่วม
ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต ผู้เข้าร่วมขอรับรองมา ณ ที่นี้ว่าผู้สนับสนุน ผู้จัดการแข่งขัน แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และบุคคลที่สามอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการดำเนินการของการแข่งขันนี้จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ค่าเสียหาย ความรับผิด และการดำเนินการใดๆ และทั้งหมด (“การเรียกร้อง”) ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน จากการเข้าร่วมการแข่งขันของผู้เข้าร่วม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องที่เป็นผลมาจาก: (1) ความขัดข้องทางเทคนิคทุกรูปแบบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำงานผิดปกติของคอมพิวเตอร์ สายเคเบิล เครือข่าย ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ (2) ความไม่พร้อมใช้งานหรือการเข้าถึงไม่ได้ของการรับส่งข้อมูล หรือโทรศัพท์ หรือบริการอินเทอร์เน็ต (3) การแทรกแซงที่ไม่ได้รับอนุญาตของมนุษย์ในส่วนใดก็ตามของกระบวนการตัดสินผลงานหรือการแข่งขัน (4) ความผิดพลาดทางเทคนิคหรือความผิดพลาดของมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารจัดการการแข่งขันหรือการตัดสินผลงาน (5) ความเดือดร้อนหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ของผู้เข้าร่วม (6) สิทธิ์ในความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ในการทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน การเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อสาธารณะ การหมิ่นประมาท การละเมิดลิขสิทธิ์และ/หรือเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่ส่งมาของผู้เข้าร่วม และ (7) การรับ การใช้ หรือการสูญหายของรางวัลใดๆ เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการจำกัดหรือการยกเว้นความรับผิดสำหรับความเสียหายโดยไม่เจตนาหรือความเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่อง ดังนั้นข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นข้างต้นทั้งหมดหรือบางส่วนอาจไม่มีผลบังคับใช้กับผู้เข้าร่วม 

10. ข้อมูลสำหรับติดต่อ:
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการแข่งขันนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ https://support.ubi.com หรือส่งจดหมายไปยังที่อยู่ของผู้สนับสนุนที่ระบุไว้ข้างต้น

11. ข้อพิพาท:
ยกเว้นในกรณีที่มีการสั่งห้าม คุณตกลงว่า: ข้อพิพาท การเรียกร้อง และการดำเนินคดีใดๆ และทั้งหมดอันเกิดจากการแข่งขันนี้หรือรางวัลที่แจกจะได้รับการแก้ไขหรือระงับแยกต่างหากเป็นรายกรณีไป โดยไม่นำมารวมกันและทำการดำเนินคดีแบบกลุ่ม และด้วยการเข้าร่วมการแข่งขันนี้ คุณตกลงว่าเมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย จะเป็นสถานที่ดำเนินคดีเพียงแห่งเดียวสำหรับการระงับข้อพิพาทอย่างเป็นทางการ ปัญหาทั้งหมดเกี่ยวกับกติกาอย่างเป็นทางการและการแข่งขันนี้จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยไม่คำนึงถึงผลบังคับใช้ของกฎหมายอื่นๆ หรือข้อกำหนดในกฎหมายอื่นที่ขัดแย้งกับกฎหมายดังกล่าว

12. ข้อกำหนดเพิ่มเติม:
การใช้ผู้ผลิตหรือสถานที่ผลิตรางวัล ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับรางวัล มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายเกี่ยวกับรางวัลเพียงเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนาที่จะแสดงถึงการดำเนินธุรกิจร่วมกันหรือการให้การสนับสนุนใดๆ หากข้อกำหนดข้อใดของกติกาเหล่านี้ไม่ถูกต้องหรือบังคับใช้ไม่ได้ จะไม่มีผลต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของข้อกำหนดข้ออื่น และกติกาเหล่านี้ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ ไม่มีข้อความใดในกติกาอย่างเป็นทางการนี้ที่ถือว่าเป็นการละเว้นหรือจำกัดสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้ชนะหรือผู้เข้าร่วมในฐานะผู้บริโภค

Assassin's Creed Syndicate  - ข้อเสนอเกมฟรี

รับ Assassin's Creed Syndicate ฟรีตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 20.00 น. จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 20.00 น. ข้อเสนอนี้ใช้ได้กับเกม PC เวอร์ชันดิจิทัลเท่านั้น  มีการจำกัดอายุ